طبیعت سرشار از عجایب است

و اما انسان شاهکار این طبیعت است

که از هیچ چیز نمی هراسد به جز مرگ

و به آینده ای که به سویش می شتابد می اندیشد

زندگی با همه وسعت خویش محفل ساکن غم خوردن

و حاصلش تن به قضا دادن نیست

زندگی جاری شدن است از تماشاگه راز

آغاز حیات

تا به جایی که خدا می داند

10 سال پیش