کنار آشیانه تو آشیانه می کنم

                                                     فضای آشیانه را پر از ترانه می کنم

           کسی سوال می کند بخاطر چه زنده ای

                                                     و من برای زندگی تو را بهانه می کنم

8 سال پیش