روز مادر

مادر

ای هستی بخش زندگیم

تو را چه بنامم و وصفت را چگونه گویم

که بیکرا آسمانها و دریاها در پیش نام تو کوچکند و حقیر

و اکنون ای بزرگ

با تمام وجود فریاد می زنم

دوستت دارم

مامان عزیزم روزت مبارک

8 سال پیش